• Email:  info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  •  SĐT
  •  : 02862921170
  •  
  • |
  • ACEconomy - Unlock Your Business           

Làm Sao Để Khôi Phục Dữ Liệu Trong Odoo 13

Odoo có thể khôi phục dữ liệu theo nhiều cách. Odoo có thể dễ dàng sao lưu và phục hồi dữ liệu trực tiếp từ Website. Để làm điều đó, vào tùy chọn trình quản lý cơ sở dữ liệu (<odoo-url>/web/database/manager), nhấp vào nút sao lưu.Nếu bạn cài đặt mật khẩu chính, Odoo sẽ yêu cầu đăng nhập tài khoản chính trước, sau đó chọn định dạng sao lưu.

Trong Odoo, chủ yếu có 2 dạng định dạng sao lưu:

1. Zip (bao gồm filestore)

2. Định dạng tùy chỉnh PG – Dump (Không có filestore)

Sau khi chọn Tùy chọn, Odoo sẽ tạo một tệp zip chứa tệp lưu trữ tệp dump.spl và manifest.json. Filestore chứa tất cả các tệp tĩnh được lưu trữ như hình ảnh, tệp đính kèm, tệp dump.sql chủ yếu chứa tất cả dữ liệu (sao lưu Postgresql) và tệp manifest.json chứa danh sách các module, phiên bản Odoo, tên database, các phiên bản Postgresql,… Hoặc người dùng có thể khôi phục dữ liệu trực tiếp từ website và từ thiết bị đầu cuối.

Để khôi phục dữ liệu trực tiếp từ website, nhấp vào trình quản lý cơ sở dữ liệu (database manager), nhấp nút “Restore Database”


Cửa sổ “Restore Database” hiện lên:


Tìm kiếm tệp .zip trong cơ sở dữ liệu đã được sao lưu, tạo dữ liệu mới và nhấp vào nút tiếp tục.

Nếu không muốn khôi phục filestore (hình ảnh và tệp đính kèm), Bạn có thể khôi phục dữ liệu bằng cách sử dụng tệp dump.qsl từ thiết bị đầu cuối. Giải nén tệp dữ liệu đã được sao lưu đuôi .zip, sẽ có 3 tệp (Filestore, manifest.json, dump.sql). Để khôi phục dữ liệu bằng dump.sql, đầu tiên, hãy tạo 1 cơ sở dữ liệu mới, sau đó thực hiện lệnh khôi phục dữ liệu từ dump.sql. Nhập các lệnh sau để khôi phục cơ sở dữ liêu:

$sudo su postgres

$createdb -O [Owner] [database_name]

$psql [database_name] < dump.sql

 

Cũng giống như các khôi phục tệp .dump, vào database manager (<odoo-url>/web/database/manager), sao lưu dữ liệu ở định dạng tùy chỉnh pg_dump (không có filestore), bạn sẽ có một tệp .dump mở rộng. Mở terminal, nhập lệnh khôi phục dữ liệu:

$sudo su postgres

$createdb -O [Owner] [database_name]

$pg_restore -d [database_name] [dumpfile_name].dump

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ ERP

Triển khai trọn gói tất cả các tính năng ERP dựa trên tiêu chuẩn của Framework Odoo.
ACEconomy được thiết kế nhằm tối ưu hóa tính năng mở rộng dành cho tất cả loại hình, quy mô doanh nghiệp.
Đáp ứng nhu cầu quản lý hiện tại và có khả năng thích ứng khi công ty lớn mạnh hơn