LÝ DO KHIẾN CÁC DOANH NGHIỆP NÊN LỰA CHỌN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ERP CỦA DELMIAWORKS

25/02/2021 02:44:16
Nguyễn Ngọc Thanh
0 comment

Nếu bn không hài lòng vi phn mm qun lý doanh nghip hin ti ca mình, ban có th d dàng tìm hiu và đánh giá được các phn mm qun lý ERP khác thay thế, bao gm nhng tính năng ni bt và phù hp hơn vi ngành ngh và lĩnh vc kinh doanh ca doanh nghip mình. Bi vì mi doanh nghip sn xut s có nhng thách thc kinh doanh c th, quy trình qun lý cũng như hình thc hot động. Dưới đây là các lý do khiến các doanh nghip sn xut la chn s dng phn mm qun lý DELMIA | Works ERP cho doanh nghip ca mình.

1.     Ti sao bn nên thay thế h thng qun lý doanh nghip cũ bng cách đầu tư vào phn mm qun lý sn xut DELMIA | Works ERP?

Các doanh nghip đã quá quen thuc vi vic qun lý tình hình hot động ca công ty bng Excel và các phn mm qun lý riêng l như phn mm qun lý kế toán, qun lý và chăm sóc khách hàng, qun lý nhân s, qun lý tn kho, qun lý bán hàng…. Mc dù gii pháp này đã hot động khá tt trong quá kh, tuy nhiên, đối vi vic qun lý nguyên mt dây chuyn sn xut thì vic s dng các phn mm y là không đủ. B li sau lưng s quen thuc khi s dng ca bng tính Excel, mc dù gii pháp này đã hot động tt trong quá kh, nhưng vi s phát trin ngày càng nhanh ca ngành công nghip sn xut, thì nhng phn mm đó là chưa đủ. Vic thc hin tt c các quy trình qun lý bng phương pháp th công không nhng làm tiêu hao thi gian và ngun nhân lc, thm chí còn làm nh hưởng khá nghiêm trng đến hiu xut và năn sut hot động ca công ty. Bn cn mt gii pháp qun lý toàn din mi, có th h tr s phát trin lâu dài ca doanh nghip. Phn mDELMIA | Works được thiết kế riêng dành cho các doanh nghip sn xut nhm qun lý t A đến Z, t vic lên đơn hàng, đến quy trình sn xut và vn chuyn sn phm đến tay người tiêu dùng.

Phn mDELMIA | Works ERP phc v như mt b lưu tr d liu duy nht cho tt c các khía cnh ca doanh nghip ca bn bng cách tích hp CRM, tài chính và sn xut tt c mt nơi. Vi các công c quy trình làm vic t động, bn không phi đợi người ph trách tng công đon ti d liu lên h thng. Phn mDELMIA | Works có th t động cp nht mc tn kho, đơn bán hàng, lp kế hoch năng lc, báo cáo sn xut, lch trình tng th và hơn thế na.Không ging như các phn mm qun lý khác, phn mm ERP hoàn toàn có th m rng và s phát trin cùng vi doanh nghip ca bn, thay vì gii hn s lượng người dùng mà bn được phép. DELMIA | Works được thiết kế để gi cho chui ca hàng ca bn hot động mc ti ưu nht. Ví d: phn mm ERP có th t động ti lch trình ca bn, có tính đến các ràng buc v vt liu, độ phc tp ca BOM, quy trình WIP, xung đột công c và th t ưu tiên, đồng thi đánh giá các ngun lc cn thiết để đáp ng nhu cu và cho phép các s kin ngoài kế hoch.

 

Kh năng giám sát hot động kinh doanh ca h thng ERP rt cao, h thng có th thông báo cho bn nếu bn bt đầu hết mt mt hàng tn kho c th hoc nếu mt trong các dây chuyn sn xut ca bn b li. Nó cũng có th gii thiu các kh năng thông minh kinh doanh cho các hot động hàng ngày ca doanh nghip bn, vi các công c d báo, phân tích Kim soát quy trình thng kê (SPC) và bng điu khin phù hp vi nhu cu ca doanh nghip.

Nếu lĩnh vc doanh nghip bn đang hot động cn được qun lý cht ch và yêu cu phi đáp ng các tiêu chun cht lượng nht định, h thng qun lý sn xuDELMIA | Works cũng có th h tr rt nhiu. Vi kh năng truy xut ngun gc theo lô và tun t, các công c kim toán, chđin t và kim soát tài liu, h thng phn mm ERP có th kim toán và đạt được s tuân th cao nht.

2.     ERP phù hp vi chc năng sn xut

H thng ERP ca bn có th thiếu tính phù hp và chc năng ca phn mm. Chc năng phn mm liên quan đến các mô-đun, công c và tính năng có sn để đáp ng nhu cu ca doanh nghip, chng hn như tài chính và kế toán, cơ s sn xut và mua hàng, thc hin sn xut, qun lý kho hàng và qun lý quan h khách hàng. Mc độ phù hp ca phn mm được đo bng vic các chc năng ca các mô-đun đó đáp ng được nhu cu ca loi hình kinh doanh và vic áp dng thc tin c th như thế nào. Hai h thng ERP có th có cùng mt danh sách các chc năng, nhưng hot động khác nhau. C chc năng và s phù hp đều là yếu t cn thiết để tìm ra gii pháp ERP tt nht, vì vy c hai đều nên được cân nhc k lưỡng.

Kim tra chc năng

Trong môi trường sn xut hin đại, ba yếu t công ngh thông tin được cho là cn thiết để tăng trưởng và góp phn vào s thành công trong kinh doanh: phn mm Hoch định Ngun lc Doanh nghip (ERP), H thng Thc thi Sn xut (MES) và phn mm Qun lý Quan h Khách hàng (CRM). Mc dù điu này chc chn là đúng, nhưng nó cũng có th gây hiu nhm vì ERP, MES và CRM là nhng thut ng rng thường đóng vai trò là phn gi ch cho danh sách chi tiết hơn v chc năng cn thiết để ti ưu hóa hot động sn xut.

Dưới đây là danh sách c th hơn để h tr bn đánh giá ni b v các công c và tính năng phn mm cn thiết. Khi đánh giá chc năng ERP mi hoc hin ti, hãy nh xem xét liu các công c có ngun gc t h thng ct lõi hay chúng là chương trình ca bên th ba được nhà cung cp phn mm tích hp mt cách lng lo.


 

ERP

Chi Tiết

Kế Toán Tài Chính

S cái, tài sn c định, các khon phi thu (ng và thu tin mt), qun lý tin mt, lp ngân sách, chi phí

XĐơn Hàng

Nhp đơn hàng, kim tra tín dng, định giá, có sn / có kh năng ha hn, d báo, phân tích bán hàng

Lp Kế Hoch Ngun Nguyên Vt Liu

Lp kế hoch sn xut, lp kế hoch ngun lc, lp kế hoch, kim soát hàng tn kho, mua hàng

Qun Lý Chui Cung ng

Lp kế hoch, lên lch cho nhà cung cp, trình cu hình sn phm, mua hàng, kim kê, x lý yêu cu, nhp kho

Trao đổi d liu đin t (EDI)

Giao din đin t cho khách hàng và nhà cung cp, PO, thông báo vn chuyn, hóa đơn

Qun Lý Kho

Nhn, đặt, chn và đóng gói

Báo cáo & Trang tng quan v Kinh Doanh Thông Minh

Báo cáo tiêu chun, viết báo cáo, truy vn đặc bit, trang tng quan tóm tt và cnh báo

MES

Chi Tiết

Định Nghĩa Sn Phm

Kim soát phiên bn và trao đổi d liu tng th tp trung vào vic xác định cách to ra sn phm

Kế Hoch Sn Xut

Tiến độ sn xut, đơn đặt hàng công vic, yêu cu sn xut, nhn được t ERP để s dng ti ưu các ngun lc

Điu phi sn xut và thc hin

Phân phi hàng lot, chy và đơn đặt hàng công vic, điu chnh các điu kin không lường trước. Kim tra các ngun lc và thông báo cho các h thng khác v tiến độ ca các quá trình sn xut.

Giám Sát Quá Trình

Thu thp d liu quy trình, tình trng thiết b, thông tin lô nguyên liu và nht ký sn xut trong mt máy ghi d liu. Phân tích hiu sut ca d liu sn xut thô. Tng quan v WIP, giai đohiu sut sn xut, hiu qu tng th ca thiết b hoc bt k ch s hiu sut nào khác. Theo dõi và truy tìm. Đăng ký và truy xut thông tin trình bày lch s đầy đủ ca các lô, đơn đặt hàng và thông s thiết b có th cung cp cho mô-đun kim soát quá trình thng kê.

Trao đổi s hóa, đánh giá và cht lượng (EDI)

S hóa d liu nht ký bng khóa chnh sa, đồng thi kéo d liu t h thng kim soát giám sát và thu thp d liu vào cơ s d liu chung. Các tin ích kim toán để đánh giá và ghi li hiu sut và các s kin. Các công c kim soát cht lượng thng kê

CRM

Chi Tiết

Thông Tín Khách Hàng

Công ty và thông tin liên h, lch s bán hàng, lch s liên h, các cơ hi mđóng

Thông Tin Trin Vng

Công ty và thông tin liên h, lch s liên h, cơ hi mđóng

Pipeline Management

Kh năng báo cáo giá tr và kh năng xut hin các cơ hi

Chiến Dch Marketing

Kh năng to và theo dõi các chiến dch email

Qun lý dch v khách hàng

Công ty và thông tin liên h, cuc gi m, cuc gi đóng, s liu cuc gi, kh năng theo dõi các cuc gi dch v theo loi s c.

K Thut

  Chi Tiết

Single Database

All sub-systems run from one database and one native body of code

Thi Gian Thc

Thông tin truyn qua h thng theo thi gian thc. Không có cp nht hàng lot

Kh năng qun lý nhiu v trí

Tng kh năng hin th nhiu v trí ca tt c thông tin trong thi gian thc

Kh năng m rng quy mô người dùng

Kh năng duy trì hiu sut trong phm vi người dùng rng rãi, thông s ti và lưu tr

Trin Khai

Giy phép phn mm được mua và trin khai trên cơ s công ty. Giy phép phn mm được mua và trin khai ti trung tâm d liu ca bên th ba. Phn mm SaaS hoc Đám mây được thuê t mt nhà cung cp phn mm và được lưu tr trong trung tâm d liu ca h


3.     Tăng công suất nhà máy mà không cần thêm tài nguyên 

Khi ngành công nghip sn xut tiếp tc phát trin, các nhà sn xut đang có s gia tăng đáng mng v nhu cu. Trong khi ngành sn xut đang đang trên đà phát trin, nhiu công ty đang thn trng khi m rng. Thái độ thn trng này đã khiến nhiu người đặt câu hi, "Làm thế nào tôi có th tăng công sut mà không cn thêm din tích sàn, thiết b hoc nhân s?"

Có hai gii pháp ph biến mà các nhà sn xut thc hin khi đối mt vi nhu cu tăng đột biến. Đầu tiên là duy trì hin trng vi các quy trình và hot động kinh doanh hin ti đồng thi b sung thêm các nhân viên, nhân viên và din tích công vic mi để x lý s gia tăng. L trình thay thế là quay s tt c các tài nguyên hin có mt cách hiu qu nht có th trước khi m rng. Vi la chn th hai, mc tiêu cui cùng s là s dng 100% nhng gì bn đã có trước khi b sung thêm nhân s và thiết b.

Để đạt hiu qu cao nht có th, bn cn mt mt bng ca hàng không có thi gian ngng hot động hoc lãng phí - mt nhà máy được tinh chnh để hoàn thành mt công vic và ngay lp tc bt đầu công vic tiếp theo, vi các công c, người vn hành và vt liu phù hp đã được chun b sn sàng và sn sàng trin khai. Làm thế nào bn có th thc hin đúng công vic, vi các công c phù hp và s lượng phù hp, tt c cùng hot động đúng thi đim?

Câu tr li là mt gii pháp ERP và MES toàn din có kh năng t động hóa sàn ca hàng ca bn. Trong khi vic tích hp các chương trình ca bên th ba vào mt h thng ERP ct lõi có th hot động, nó cha đầy nhng thách thc, chng hn như nhp d liu trùng lp, chm tr thông tin và silo, các vn đề v giao din và chi phí tùy chnh.

Chìa khóa để tăng năng lc là có mt gii pháp end-to-end bao gm mi khía cnh ca doanh nghip ca bn, t ERP đến MES, MRP, tài chính, qun lý đơn hàng, WMS, CRM và hơn thế na. Gii pháp ngun duy nht này là th làm cho mi khía cnh ca doanh nghip bn có th nhìn thy, có th theo dõi và hiu quDELMIA | Works cung cp gii pháp ti ưu kết ni tt c các công đon hot động ca doanh nghip sn xut. Mi quy trình được liên kết cht ch, không gây trùng lp d liu, hn chế mi tht thoát không đáng có trong quá trình sn xut.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được nhận DEMO trực tiếp tại đây!