Offer Ends In !!
Days Hours Minutes Seconds

ACE INVENTORY

Reference :

0 ₫ 0.0 VND 0 ₫

0 ₫

Tùy chọn không hỗ trợ

This combination does not exist.

QUẢN LÝ KHO

1.         Hàng mua:

1.1         Nhập kho hàng mua

Đường dẫn: Kho >> Nhận hàng Phiếu nhập hàng đã tự động sinh ra (trạng thái “Nháp”) khi người dùng tạo “đơn mua hàng”. Người dùng thực hiện nghiệp vụ này nhằm “xác nhận” phiếu nhập hàng, hệ thống tự động tăng số lượng và giá trị kho tương ứng.

Quy trình:
Bước 1 : Người dùng chọn 
  để hệ thống liệt kê ra các đơn nhập hàng ở trạng thái “Nháp”

Bước 2 : Người dùng chọn đơn nhập hàng cần nhập khoBước 3: Nếu nhập đủ số lượng cho đơn hàng, người dùng chọn “Xác nhận”.
Nếu chỉ nhập một phần số lượng hàng cho đơn hàng đó thì người dùng chọn ký tự 

 >> Hệ thống sẽ hiển thị màn hình “hoạt động chi tiết”, sau đó người dùng input số lượng thực tế nhập kho tại cột “Hoàn thành”, chọn “xác nhận” để lưu thay đổi
>>Hệ thống trở về màn hình chính, người dùng chọn “xác nhận” để hệ thống ghi nhận tăng số lượng và giá trị hàng hóa trong kho.
1.2         Xuất kho trả hàng cho nhà cung cấp hoặc hủy hàng

Bước 1: người dùng click vào “nhận hàng” để hệ thống liệt kê ra các đơn hàng đã nhập hàng vào kho

 


Bước 2: chọn đơn hàng mà người dùng muốn trả hàng lại cho nhà cung cấp.

Bước 3:Chọn “Trả hàng” nếu muốn trả lại hàng cho nhà cung cấp.

            Chọn “Phế liệu” nếu muốn xuất hủy hàng.

Bước 4: người dùng chọn ký tự   , nhập số lượng trả (hủy) hàng tại cột số lượng.

     Click “Trả hàng”
              Click  
  để hệ thống lưu thông tin.

https://aceconomy.net/web/image/14121/29.png


2.
       Hàng bán

2.1       Xuất kho hàng bán

Đường dẫn: Kho >> Giao hàng 

https://aceconomy.net/web/image/14123/30.png

Phiếu giao hàng đã tự động sinh ra (trạng thái “Nháp”) khi người dùng tạo “đơn bán hàng”. Người dùng thực hiện nghiệp vụ này nhằm “xác nhận” phiếu giao hàng, hệ thống tự động trừ số lượng và giá trị kho tương ứng.

Quy trình:
Bước 1: Người dùng chọn https://aceconomy.net/web/image/14127/31.png   để hệ thống liệt kê ra các đơn nhập hàng ở trạng thái “Nháp”.

Bước 2: Người dùng chọn đơn giao hàng cần xuất kho

https://aceconomy.net/web/image/14138/34.png

Bước 3: Nếu giao đầy đủ số lượng cho đơn bán hàng, người dùng chọn “Xác nhận”.
Nếu chỉ giao một phần số lượng hàng cho đơn bán hàng đó, người dùng chọn ký tự  https://aceconomy.net/web/image/14134/32.png  

>> Hệ thống hiển thị màn hình “hoạt động chi tiết”, người dùng input số lượng thực tế xuất kho tại cột “Hoàn thành”, chọn xác nhận để lưu thay đổi
>>Hệ thống trở về màn hình chính, người dùng chọn “xác nhận” để hệ thống ghi nhận giảm số lượng và giá trị hàng hóa trong kho.
https://aceconomy.net/web/image/14140/35.png

https://aceconomy.net/web/image/14148/36.png

2.2       Nhập hoặc hủy kho hàng bán bị Khách hàng trả lại

Bước 1: người dùng click vào “giao hàng” để hệ thống liệt kê ra các đơn hàng đã nhập hàng vào kho
https://aceconomy.net/web/image/14150/37.png

Bước 2: chọn đơn hàng mà khách hàng trả lại hàng.

https://aceconomy.net/web/image/14152/38.png

Bước 3:Chọn “Trả hàng” nếu muốn nhập lại hàng bị trả vào kho.

             Chọn “Phế liệu” nếu muốn hủy hàng.

https://aceconomy.net/web/image/14154/39.png

Bước 4: Người dùng chọn ký tự  https://aceconomy.net/web/image/14134/32.png,  nhập số lượng hàng tại cột số lượng. Click “Trả hàng”. 
              Click  https://aceconomy.net/web/image/14136/33.png   để lưu thông tin 

https://aceconomy.net/web/image/14156/40.png

 

3.      Kiểm kho (điều chỉnh tồn kho)

Đường dẫn: Kho >> Hoạt động >> điều chỉnh tồn kho

https://aceconomy.net/web/image/14158/41.png

Chọn “Tạo”

https://aceconomy.net/web/image/14168/42.png

(1)   Nhập tên phiếu kiểm kê

(2)   Nhập kho kiểm kê

(3)   Chọn kiểu kiểm kê

(4)   Tick Chọn để kiểm kê cho các sản phẩm đã hết tồn kho

(5)   Bắt đầu kiểm kê

https://aceconomy.net/web/image/14170/43.png

Hệ thống hiển thị các hàng hóa cần kiểm kê theo như lựa chọn của người dùng
https://aceconomy.net/web/image/14172/44.png


Kiểm tra và chỉnh sửa nếu số lượng thực tế khác số lượng trên hệ thống (số lượng lý thuyết)
https://aceconomy.net/web/image/14174/45.png

Chọn  https://aceconomy.net/web/image/14176/46.png   để hệ thống ghi nhận thông tin
Chọn  https://aceconomy.net/web/image/14178/47.png   để hoàn tất bước kiểm kho

Người dùng có thể xem lại bút toán được tạo ra khi có chênh lệch trong việc kiểm kho.

4.     Báo cáo

Đường dẫn: Kho >> báo cáo

Chọn báo cáo cần xem
https://aceconomy.net/web/image/14181/48.png

Chọn các thông số: